Z-LAB EP.1

REPAZE

ข้อตกลงในส่ง Beat
1. ต้องเป็น Beat ที่ไม่เคยปล่อยกับที่ไหนมาก่อน
2. ส่งเป็น Link ใน Soundcloud เท่านั้น
3. อนุญาติให้ส่งได้คนละ 1 Beat (กรณีที่ส่งมาหลายครั้งเราจะพิจารณาจากอันล่าสุดเท่านั้น)
4. สามารถส่ง Beat เดิมมาในได้ไม่เกิน 2 EP
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© 2019 ZQUAD Records. All rights reserved.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White SoundCloud Icon
  • White Instagram Icon